Postuar më: 19 Janar 2017

Thirrja qe synon rritjen e kapaciteteve ne fushen e rinise ne kuader te Erasmus Plus – Capacity Building in the Field of Youth

Dokumentet e bashkangjitur
Si vijon nje informacion i permbledhur dhe per me teper bashkengjitur, se bashku me Udhezuesin e Aplikimit.
 
Thirrja:  Erasmus Plus – KA 2 - Capacity Building in the Field of Youth (Rritja e Kapaciteteve ne Fushen e Rinise)
Objektivat e thirrjes: Nxitja e bashkepunimit dhe shkembimeve ne fushen e rinise midis vendeve.
Afati për dorëzimin e aplikimeve: 8 Mars 2017
Buxheti: 150.000 Euro.  
Kush mund të aplikojë? Organizatat e shoqerise  civile, shoqata (perfshire OJF-te Rinore Evropiane).
 
Për më shumë informacion mbi aplikimin ju lutem referojuni linkut të mëposhtëm.