Postuar më: 20 Shkurt 2017

NJOFTIM FITUESI

Dokumentet e bashkangjitur

PROJEKTI I MODERNIZIMIT TË ASISTENCËS SOCIALE (SAMP)

 

Tiranë më, 20 Shkurt 2017

Njoftim Fituesi

 

Referenca e prokurimit:

Ref. no. SAMP/CS/CQ/12-2016

 

Përshkimi i shërbimit të konsulences:

“Asistencë teknike për zbatimin e aktiviteteve të fushatës së komunikimit për reformën e NE (faza e dytë)”

 

 

Emri i Konsulentit :

 

PIK. Creative sh.p.k 

Adresa e Konsulentit :

Rr. Komuna e Parisit, Pallatet Alban, Hyrja nr. 1, Ap. 38, Tirana, Albania,

Tel: ++355 67 44 63 338,

E-mail: nfpf_org@yahoo.com

 

Data e nënëshkrimit të kontrates:

8 Shkurt 2017

 

Vlera e kontratës:

128,616 EUR (njeqind e njezetete mije e gjashteqind e gjashtembedhjete perfshire TVSH 20%)

 

Periudha e shërbimit :

 

Nga 8 Shkurt 2017 deri në 28 Qershor 2017