Postuar më: 21 Shkurt 2017

ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE

Dokumentet e bashkangjitur

PROJEKTI I MODERNIZIMIT TË ASISTENCËS SOCIALE (SAMP)

 

20 Shkurt  2017

ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE

 

Referenca e Prokurimit :

 

SAMP/CS/CQ/04-2015

Përshkrimi i Shërbimit :

“Vlerësimi i përfituesve aktualë të NE dhe i nivelit të mirëqenies së tyre në zonat pilot”

 

Emrat e konsulentëve që paraqitën interesimin e tyre  :

 

 

1. Art Kontakt

2. Siva Studio & INFOCIP

3. Children's  Observatory& In family for the family

 

 

Data e anullimit të procedurës:

20 Shkurt 2017

 

Arsyet e anullimit

  • Kjo procedurë  është anulluar sepse konsulentët nuk ishin plotësisht të përgjegjshme me Termat e Referencës.
  • Profili dhe ekperiencat e mëparëshme të konsulentëve nuk ishin të mjaftueshme për të siguruar një konkurim të mirëfilltë.
  • Termat e References do të rishikohen dhe përmirësohen

 

Veprime të mëtejshme:

  • Procedura e përzgjedhjes do të ri-fillojë mbi bazën e termave të reja të referencës dhe të gjithë konsulëntët që shprehen interesim do të njoftohen duke iu dërguar REOI (Kërkesa për Shprehje Interesi).