KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 24 Tetor 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Analiza e kuadrit ligjor ekzistues për aftësinë e kufizuar dhe hartimi i përmirësimit ligjor / kornizës së re ligjore”- Ref. no.SAMP/CS/CQ/02-2016 Projekti i Modernizimit të Asistencës Sociale - (SAMP) Hua No.: 8141- AL Nr. i identifikimit të Projektit. P122233

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 24 Tetor 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIM KONSULENCE PËR “Forcimi i kapaciteteve në Institucionet Qeveritare (MMSR) për monitorimin dhe përditësimin e formulës së pikëzuar të NE duke filluar me përfundimin e fazës së pilotimit nëpërmjet rekrutimit të një eksperti lokal”

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 07 Tetor 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Asistencë teknike për hedhjen e të dhënave të përfituesve të pagesave të aftësisë së kufizuar në arshivën elektronike”

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 07 Tetor 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIM KONSULENCE PËR “Ekspert lokal prokurimi”, Konsulent Individual Lokal

Njoftim Prokurimi

Postuar më: 03 Tetor 2016
Njoftim Prokurimi

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 27 Shtator 2016
“Asistencë teknike për zbatimin e aktiviteteve të fushatës së komunikimit për reformën e NE (faza e dytë)” Ref. no. SAMP/CS/CQ/12-2016

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 22 Shtator 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Asistencë teknike për hedhjen e të dhënave të përfituesve të pagesave të aftësisë së kufizuar në arshivën elektronike” - Ref.no. SAMP/CS/CQ/03-2015

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 08 Shtator 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Dizenjimi i specifikimeve teknike për fazën e dytë dhe të tretë të MIS të NE”. Ref. no. SAMP/CS/CQ/02-2015

Njoftim Fituesi

Postuar më: 08 Shtator 2016
Njoftim Fituesi

NJOFTIM PROKURIMI

Postuar më: 06 Shtator 2016
NJOFTIM PROKURIMI
Ekspert help-desk, (ekspert i ri, jo kryesor), për të asistuar MMSR në përdorimin efektiv dhe funksionimin e sistemeve SMI për NE dhe PAK 27-04-2017