KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 20 Mars 2017
“Vlerësimi i dinamikës së skemës NE si pasoje e ndikimit të formulës së pikëzimit, me fokus targetimin tek familjet e varfra, të përfituesve aktuale të skemens së NE në zonat pilote”

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 17 Mars 2017
“Ekspert lokal individual për IT që do të ndihmojë MMSR në zbatimin dhe përdorimin efektiv të sistemit të NE dhe MIS e DA”

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 01 Mars 2017
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Përmirësimi i kuadrit ligjor për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit, gabimit dhe korrupsionit në NE. Korigjimi i gabimit, rasteve të mashtrimit, dhe hartimi i kuadrit për zbatimin e procedurave të NE”- Kompani Lokale Numër Reference: SAMP/CS/CQ/04-2016

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 28 Shkurt 2017
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE Ekspert për "Help Desk" / Expert i ri jo kryesor, për të asistuar MMSR në përdorimin efektiv dhe funksionimin e sistemeve të SIM (NE dhe PAK) - (2 pozicione)

ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE

Postuar më: 21 Shkurt 2017
ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE “Vlerësimi i përfituesve aktualë të NE dhe i nivelit të mirëqenies së tyre në zonat pilot”

NJOFTIM FITUESI

Postuar më: 20 Shkurt 2017
Noftim Fituesi

Thirrja qe synon rritjen e kapaciteteve ne fushen e rinise ne kuader te Erasmus Plus – Capacity Building in the Field(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, ne kuadrin e Thirrjeve per Propozime te shpalluara nga Programi Evropian Erasmus Plus, njofton se eshte shpallur thirrja per propozime ne komponentin KA 2 – Capacity Building in the Field of Youth (Rritja e Kapaciteteve ne Fushen e Rinise). Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara.

Thirrja e EASI qe targeton shoqerine civile , zyrat e pritjes se azilkerkuesve, Ministrine e Brendshme, dhe te tjeret e(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, EaSI – Punesimi dhe Inovacioni Social, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi “Integrimi ne Tregun e Punes me target ekskluzivisht Azil-kerkuesit, Refugjatet nga vendet e treta si dhe familjeve te tyre”. Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara. Si vijon nje informacion i permbledhur dhe per me teper bashkengjitur, se bashku me Udhezuesin e Aplikimit.

Thirrja qe targeton shoqerine civile

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, Evropa per Qytetaret, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, , ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi nen mases “ Projektet per Shoqerine Civile” qe synon te mbeshtese projekte per te nxitur debatin e politikat ne BE me perfshirjen e gjere te qytetareve. Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara.

Informacion mbi Shpalljen e Thirrjeve per Propozime ne kuader te Programit Evropa per Qytetaret - Kujtesa Historike(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, Evropa per Qytetaret, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi nen mases “ Kujtesa Historike Europiane/European Remembrance” qe mbeshtet projekte qe reflektojne mbi shkaqet e regjimeve totalitare ne historine moderne Evropiane (vecanerisht por pa perjashtuar nazizmin qe coi ne holokaust, fashizmin, stalinizmin dhe regjimet totalitare komuniste). Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara. Si vijon nje informacion i permbledhur dhe per me teper bashkengjitur, se bashku me Udhezuesin e Aplikimit.
“Vlerësimi i dinamikës së skemës NE si pasoje e ndikimit të formulës së pikëzimit, me fokus targetimin tek familjet e varfra, të(...) 20-03-2017