Njoftim Fituesi

Postuar më: 27 Prill 2017
Ekspert help-desk, (ekspert i ri, jo kryesor), për të asistuar MMSR në përdorimin efektiv dhe funksionimin e sistemeve SMI për NE dhe PAK

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 11 Prill 2017
“Përmirësimi i kuadrit ligjor për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit, gabimit dhe korrupsionit në NE. Korigjimi i gabimit, rasteve të mashtrimit, dhe hartimi i kuadrit për zbatimin e procedurave të NE”

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 03 Prill 2017
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR: “Ekspert lokal individual për IT që do të ndihmojë MMSR në zbatimin dhe përdorimin efektiv të sistemit të NE dhe MIS e DA”

Thirrje për Aplikim

Postuar më: 27 Mars 2017
Thirrje për Aplikim

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 20 Mars 2017
“Vlerësimi i dinamikës së skemës NE si pasoje e ndikimit të formulës së pikëzimit, me fokus targetimin tek familjet e varfra, të përfituesve aktuale të skemens së NE në zonat pilote”

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 17 Mars 2017
“Ekspert lokal individual për IT që do të ndihmojë MMSR në zbatimin dhe përdorimin efektiv të sistemit të NE dhe MIS e DA”

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 01 Mars 2017
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Përmirësimi i kuadrit ligjor për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit, gabimit dhe korrupsionit në NE. Korigjimi i gabimit, rasteve të mashtrimit, dhe hartimi i kuadrit për zbatimin e procedurave të NE”- Kompani Lokale Numër Reference: SAMP/CS/CQ/04-2016

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 28 Shkurt 2017
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE Ekspert për "Help Desk" / Expert i ri jo kryesor, për të asistuar MMSR në përdorimin efektiv dhe funksionimin e sistemeve të SIM (NE dhe PAK) - (2 pozicione)

ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE

Postuar më: 21 Shkurt 2017
ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE “Vlerësimi i përfituesve aktualë të NE dhe i nivelit të mirëqenies së tyre në zonat pilot”

NJOFTIM FITUESI

Postuar më: 20 Shkurt 2017
Noftim Fituesi
Ekspert help-desk, (ekspert i ri, jo kryesor), për të asistuar MMSR në përdorimin efektiv dhe funksionimin e sistemeve SMI për NE dhe PAK 27-04-2017