PROGRAMI PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE DHE AFTËSIVE TË PERSONELIT NË INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SOCIAL PUBLIK

 

Në kontekstin e edukimit të vazhdueshëm profesional bazuar në pikën 1, të nenit 26 dhe të pikës 4, të nenit 18 të Ligjit nr.9355 datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar, në VKM nr. 658 datë 17.10.2005 “Për standardet e sherbimeve shoqerore”, VKM nr. 659, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidenciale”, VKM nr. 821, datë 6.12.2006, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat rezidenciale”, VKM nr.822, datë 6.12.2006 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për personat me aftësi të kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe ditore”, VKM nr.752, datë 8.9.2010 “Për miratimin e standardeve të shërbimit të kujdestarisë për fëmijët në nevojë", VKM nr 195, date 11.04.2007 “Për miratimin e standarteve te sherbimit te perkujdesit shoqeror, ne qendrat rezidenciale per personat e trafikuar ose ne rrezik trafikimi” dhe VKM nr. 505, datë 13.07.2011 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale publike dhe jopublike” personeli i institucioneve të përkujdesit social publik nga inspektimet e realizuara nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka rezultuar me mungesë të kulifikimeve, trajnimeve specifike në vazhdimësi të personelit në fushën e shërbimeve sociale.

Vlerësimi ka për qëllim identifikimin e mangësive në njohuri, aftësi dhe shprehi praktike, të domosdoshme për përmbushjen e detyrave sipas përshkrimit të punës dhe ofrimin e shërbimit në plotësim të nevojave të përfituesëve dhe adresimin e tyre nëpërmjet aktiviteteve edukuese dhe të zhvillimit të vazhdueshëm profesional.

Vlerësimi i përgjithshëm:

 • Testimi me shkrim zë 70% të vlerësimit total. Testimi me shkrim do të bazohet në këto materiale: konventat, udhëzimet ligjore, strategjitë dhe manualet mbi njohjen dhe zbatimin e standardeve të shërbimeve. Per sqarime të mëtejshme referohuni tabelës së mëposhtme.
 • Testimi (intervistimi me gojë) zë 30% të vlerësimit total. Intervistimi me gojë do të eksplorojë këto aspekte: shprehitë e komunikimit dhe intervistimit, aftësitë konjitive, personaliteti, qëndrimet/vlerat, etika profesionale.

 

 

 

 

Përmbajtja e Programit Për Vlerësimin e Njohurive dhe Aftësive të Personelit në Institucionet e Përkujdesit Social Publik

 

Fusha: Dokumente Zyrtare

 

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social dhe Shërbimeve të Integruara

 

Rezultati

Literatura

 

Njohuri të përgjithme mbi të drejtat dhe liritë themelore  dhe detyrimet ligjore për garantimin e mbrojtjes së kategorive në nevojë.

 

 • Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
 • Konventa për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
 • Konventa për mbrojtjen e të drejtave të njeriut
 • Konventa për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar
 • Kodi Penal
 • Kodi i Proçedurave Penale
 • Kodi i Familjes
 • Kodi i Punës
 • Kodi i Proçedurave Adminsitrative

 

Të njohë dhe të zbatojë aktetet ligjore/nënligjore në fuqi në fushën e shërbimeve shoqërore.

 • Ligjin 9355/2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, i ndryshuar

 

 • VKM Nr. 425, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale publike dhe jopublike të përkujdesit shoqëror” (i ndyshuar)

 

 • VKM Nr. 658 datë 17.10.2005 “ Për standardet e sherbimeve shoqerore”

 

 

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidneciale për fëmijë

 

Rezultati

 

Literatura

Të njohë dhe të zbatojë aktetet ligjore/nënligjore në fuqi në fushën e shërbimeve shoqërore për fëmijët.

 • Ligjin “Për Birësimin në Republikën e Shqipërisë”

 

 • Ligji “Për mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëve”

 

 • VKM nr. 659, datë 17.10.2005 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidenciale”,

 

 

 • Udhëzimit Nr. 830 datë 14.04.2008 “Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për fëmijët në institucionet rezidencial e publike dhe jo-publike”

 

 

 • Udhëzimin Nr.6 datë 21.05.2014 “Për procedurat e sistemimit të fëmijëve në institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror, publike dhe jo-publike”

 

 

 • VKM Nr.89 datë 26.01.2012 “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe të procedures së Shërbimit të Kujdestarisë”.

 

 

 

 • Udhëzimi Nr.11 datë 09.03.2015 “Mbi zbatimin e VKM Nr 89 datë 26.01.2012 “2012 “Përpërcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe të procedurës së Shërbimit të Kujdestarisë”.

 

 

 

 • VKM nr.752, datë 8.9.2010 “Për miratimin e  standardeve të shërbimit të kujdestarisë për fëmijët në nevojë”

 

 • VKM nr.231, datë 20.3.2013 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për fëmijët në nevojë, në qëndrat publike dhe jo-publike”

 

 • Protokollit të Punës për Mbrojtjen e Fëmijëve, miratuar me Udhëzimin e përbashkët të katër Ministrive Nr.10, datë 25.02.2015, ”Për mënyrën, format e bashkëpunimit dhe procedurat e ndërhyrjes në ndihmë të fëmijëve në rrezik për institucionet dhe strukturat kryesore përgjegjëse për mbrotjen e fëmijës

 

 

 

Të njohë dhe të zbatojë dokumentet e miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

 • Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.
 • Politika e mbrojtjes së fëmijëve në institucionet e përkujdesit shoqëror.
 • Deklarata e vizitorit në institucionet e përkujdesit për fëmijë.

 

 

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale dhe ditore për të moshuarit

Rezultati

 

Literatura

Të njohë dhe të zbatojë aktetet ligjore/nënligjore në fuqi në fushën e shërbimeve shoqërore për fëmijët.

 • VKM nr. 821, datë 6.12.2006, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për të moshuarit në qendrat rezidenciale”

 

 

 

 • Udhëzimi Nr. 2005 datë 03.12.2009 “Për zbatimin e standardeve të Shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuarit në qëndrat rezidenciale dhe qendrat ditore”.

 

 

 • VKM Nr 823 datë 06.12.2006 “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të moshuarit në qëndrat ditore”

 

 

_______________________________________________

 

 • Manual mbi zbatimin e standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për të moshuarit

__________________________________________________________________________

Të njohë dhe zbatojë dokumentet e miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

 

 • Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.

 

 

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale dhe ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara

 

Rezultati

 

Literatura

Të njohë dhe zbatojë aktetet ligjore/nënligjore në fuqi në fushën e shërbimeve shoqërore për personat me aftësi të kufizuar

 

 • VKM nr.822, datë 6.12.2006 “Përmiratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për personat me aftësitë kufizuar, në qendrat rezidenciale dhe ditore”

 

 

 • Udhëzimi Nr. 1730 datë 27.09.2010 “Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për personat me aftësi të kufizuar në qëndrat rezidenciale dhe ditore”

 

 

 

 • Manuali për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për personat me aftësi të kufizuar në qëndrat rezidenciale dhe ditore

Të njohë dhe zbatojë dokumentet e miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

 • Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.
 • Politika e mbrojtjes së fëmijëve në institucionet e përkujdesit shoqëror.
 • Deklarata e vizitorit në institucionet e përkujdesit për fëmijë.

 

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale përViktimat e trafikimit/Viktimat e Mundshme të Trafikimit

 

Rezultati

 

Literatura

Të njohë dhe zbatojë aktetet ligjore/nënligjore në fuqi në fushën e shërbimeve shoqërore për viktimat e trafikimit / viktimat e mundshme të trafikimit.

 

 • VKM nr 195, date 11.04.2007 “për miratimin e standardeve te shërbimit të përkujdesit shoqëror, në qëndrat rezidenciale për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi”

Të njohë dhe të zbatojë  dispozitat ligjore

 • Udhëzim Nr. 316, datë 10.02.2010
 • Manuali “Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi”

 

 • VKM nr 582 datë 27.7.2011 “Për miratimin e Procedurave standarde të veprimit për identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundeshme të trafikimit.

 

 • Strategjinë për luftën kundër trafikimit të qënieve njerëzore dhe planin e veprimit 2014-2017

 

 • Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e  trafikuar ose në rrezik trafikimi

 

Të njohë dhe zbatojë dokumentet e miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

 

 • Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.

 

 

Punonjësit e Insitucioneve të Përkujdesit Social Publik që ofrojnë shërbime rezidenciale për Viktimat e Dhunës në marrëdhëniet familjare

 

Rezultati

 

Literatura

Të njohë dhe zbatojë aktetet ligjore/nënligjore në fuqi në fushën e shërbimeve shoqërore për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare.

 

 

 • Ligji Nr. 9669 datë 18.12.2006 “ Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.

 

 • VKM nr. 505, datë 13.07.2011 “ Për standardet e përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale publike dhe jopublike”

 

 

 • Udhëzimi Nr. 13 datë 17.12.2012 “Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për viktimat e dhunës në familje, në qëndrat rezidenciale, publike dhe jopublike”

 

 

 • Strategjinë e Barazisë Gjinore dhe Dhunës në familje 2011-2015
 • VKM Nr 334 datë 17.02.2011 “Për mekanizimin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”

 

 

 

Të njohë dhe zbatojë dokumentet e miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

 • Deklartë mbi njohjen dhe zbatimin e kodit të sjelljes.

 

Dokumentet e bashkangjitur