Postuar më: 05 Tetor 2015

NJOFTIM

Dokumentet e bashkangjitur

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane”

niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Integrimit Evropian, në Drejtorinë e Integrimit Evropian dhe Projekteve, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, kategoria e pagës IV-a  + 100.000 Lekë (Shtesë për natyrë të veçantë pune)

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1.         Ada Shkurtaj;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 07.10.2015, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike.

Të rejat e fundit
26.01.2017

NJOFTIM

më shumë
13.01.2017

NJOFTIM

më shumë
13.01.2017

NJOFTIM

më shumë