Postuar më: 12 Maj 2016

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE

Dokumentet e bashkangjitur
 
   

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NE MINISTRINE E MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE

 

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Drejtoria e Burimeve Njerezore, Arkives dhe Protokollit ne Ministrine e Mireqenies Sociale dhe Rinise ju njofton se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Politikave të Arsimit dhe Formimit Profesional, në Drejtorinë e Politikave të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Punësimit dhe Formimit Profesional, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë - Kategoria: III-b
  • Adriana Shtembari
  • Anjeza Koroni
  • Brikena Hasa
  • Ilir Sinomati


Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
 

 1. Specialist në Drejtorinë e Politikave për Ish të Përndjekurit, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë - Kategoria: III-b


 

 • Anjeza Koroni
 • Brikena Hasa


Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
 

 1. Specialist në Drejtorinë e Koordinimit të Politikave Rinore, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë - Kategoria: III-b

 

 • Anjeza Koroni

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
 

 1. Specialist në Drejtorinë e Koordinimit të Politikave Rinore, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë - Kategoria: III-b

 

 • Brikena Hasa


Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
 

 1. Specialist në Sektorin e Shërbimeve Sociale të Integruara, në Drejtorinë e Përkujdesit Shoqëror dhe Shërbimeve të Integruara, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Sociale, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë - Kategoria: III-b
   
  • Anjeza Koroni
  • Brikena Hasa
  • Mimoza Bajrami


 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
 

 1. Specialist në Sektorin e Monitorimit, Statistikës dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë - Kategoria: III-b

   
  • Anjeza Koroni
  • Brikena Hasa


Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
 

 

 

Të rejat e fundit
26.01.2017

NJOFTIM

më shumë
13.01.2017

NJOFTIM

më shumë
13.01.2017

NJOFTIM

më shumë