KONKURSI PËR POZICIONE DREJTOR NË SHKOLLAT PROFESIONALE

Postuar më: 07 Prill 2015
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë shpall konkurimin për pozicionet si me poshtë:

Termat e referencës - Vendet vakante në Tiranë dhe Shkodër te projekti

Postuar më: 02 Mars 2015
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me partnerët Rajonin Emilia-Romagna dhe Rajonin Liguria do të zbatojnë projektin me titull “Shërbime sociale inovative për grupet vulnerabël: standarde për decentralizimin”.

Projekti “Fashion VET-AL”: MANAXHER/E KOMUNIKIMI

Postuar më: 22 Nëntor 2014
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me partnerin Rajoni i Markes (Regione Marche) do të zbatojnë projektin me titull “Fashion VET-AL”. Qëllimi i projektit synon të nxisë Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në përputhje me kërkesat e tregut të punës, në mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin e një shoqërie bazuar në njohuri të avancuara, përfshirë të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Projekti “Fashion VET-AL”: EKSPERT/E PROKURIMESH

Postuar më: 22 Nëntor 2014
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me partnerin Rajoni i Markes (Regione Marche) do të zbatojnë projektin me titull “Fashion VET-AL”. Qëllimi i projektit synon të nxisë Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në përputhje me kërkesat e tregut të punës, në mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin e një shoqërie bazuar në njohuri të avancuara, përfshirë të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Projekti “Fashion VET-AL”: MENAXHER/E FINANCIAR

Postuar më: 22 Nëntor 2014
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me partnerin Rajoni i Markes (Regione Marche) do të zbatojnë projektin me titull “Fashion VET-AL”. Qëllimi i projektit synon të nxisë Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në përputhje me kërkesat e tregut të punës, në mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin e një shoqërie bazuar në njohuri të avancuara, përfshirë të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Projekti “Fashion VET-AL”: MENAXHER/E PROJEKTI

Postuar më: 22 Nëntor 2014
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me partnerin Rajoni i Markes (Regione Marche) do të zbatojnë projektin me titull “Fashion VET-AL”. Qëllimi i projektit synon të nxisë Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në përputhje me kërkesat e tregut të punës, në mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin e një shoqërie bazuar në njohuri të avancuara, përfshirë të mësuarit gjatë gjithë jetës.

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT TE DAL NGA PROCEDURA E KONKURIMIT

Postuar më: 17 Nëntor 2014
Në zbatim të pikës 5, Kreu II i Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 377, datë 11.6.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Shërbimit Kombëtar për Rininë” si dhe të Kreut VI, të Vendimit nr. 143, datë 12/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, njofton se:

Njoftim per shtyrjen e afatit të pranimit të dokumentave.

Postuar më: 16 Tetor 2014
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë njofton per shtyrjen e afatit të pranimit të dokumentave për konkurim të hapur për pozicionin Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Kombëtar për Rininë, per shkak të moskualifikimit të konkurenteve të mjaftueshem për këtë pozicion pune.

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT: Specialist i IT-së.

Postuar më: 11 Tetor 2014
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VI, të Vendimit nr. 143, datë 12/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, njofton se:
Në bazë të ligjit 40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Përkohshëm në cilësinë e organit(...) 26-01-2017