NJOFTIM

Postuar më: 26 Janar 2017
Në bazë të ligjit 40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Përkohshëm në cilësinë e organit përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve, sipas kritereve të përcaktuara në ligj shpall kandidatët, për Organet Drejtuese të Urdhrit të Psikologut.

NJOFTIM

Postuar më: 13 Janar 2017
KRITERET E KANDIDIMIT PËR PRESIDENT TЁ URDHRIT TË PSIKOLOGUT DHE DOKUMENATACIONI I KËRKUAR

NJOFTIM

Postuar më: 13 Janar 2017
KRITERET E KANDIDIMIT PËR ANЁTARЁ TЁ KЁSHILLIT KOMBЁTAR TЁ URDHЁRIT TË PSIKOLOGUT DHE DOKUMENATACIONI I KËRKUAR

PUBLIKIM I TERMAVE TË REFERENCËS

Postuar më: 25 Tetor 2016
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me partnerin Rajonin Emilia-Romagna do të zbatojë projektin me titull “Mechanical Vocational Education and Training for Youth”. Qëllimi i projektit synon të rrisë shkallën e punësimit në Rajonin e Shkodrës përmes futjes së instrumenteve të reja dhe rritjen e ndërveprimit ndërmjet shkollave profesionale dhe tregut të punës kryesisht në degën e mekanikës dhe elektronikës së aplikuar. Ky publikim ka afat dorëzimi të dokumentave, pranë Drejtorisë së Politikave të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve në adresën stavri.lako@sociale.gov.al, deri në 30 (tridhjetë) ditë pas botimit të këtij njoftimi.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE

Postuar më: 12 Maj 2016
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NE MINISTRINE E MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE

NJOFTIM

Postuar më: 28 Prill 2016
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në bashkëpunim me partnerin Rajonin Emilia-Romagna do të zbatojë projektin me titull “Mechanical Vocational Education and Training for Youth”

NJOFTIM

Postuar më: 05 Tetor 2015
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM

Postuar më: 04 Shtator 2015

NJOFTIM

Postuar më: 25 Gusht 2015
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR POZICIONIN DREJTOR NË SHKOLLEN “KRISTO ISAK” BERAT
Në bazë të ligjit 40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Përkohshëm në cilësinë e organit(...) 26-01-2017