Kontakto

KONTAKT

Adresa: Rr. e Kavajës, 1001, Tiranë 
E-mail: info@sociale.gov.al

Tel: 04 450 4950

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
“Vlerësimi i dinamikës së skemës NE si pasoje e ndikimit të formulës së pikëzimit, me fokus targetimin tek familjet e varfra, të(...) 20-03-2017