Postuar më: 22 Shtator 2014

Për punësim dhe arsim profesional

LEGJISLACIONI PËR FUSHËN E PUNËSIMIT, ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL DHE MARRËDHËNIET E PUNËS DHE INSPEKTIMIT NË PUNË.

Ligj Nr.7995, datë 20.9.1995 Për nxitjen e punesimit, i ndryshuar Lexo më shume 

Ligj Nr.7961, datë 12.7.1995 Kodi i Punës, i ndryshuar Lexo më shume

Ligj Nr.10 237, datë 18.2.2010 Për sigurinë dhe shëndetit në punë  Lexo më shume

Ligj Nr.161/2014 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” Lexo më shume

Ligj Nr.10 433 date 16 6 2011 Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë Lexo më shume

Ligj Nr.9634, datë 30.10.2006 Për inspektimin e punës dhe inspektoriatin shtetëror të punës Lexo më shume

Ligj Nr.8872 datë 29.03.2002 Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë, i ndyshuar Lexo më shume

Ligj Nr.121/2014 “Për azilin në Republikën e Shqipërisë” Lexo më shumë

Ligj Nr.10247 date 04.03.2010 Për kornizën shqiptare të kualifikimeve Lexo më shumë