Postuar më: 23 Tetor 2015

Mbrojtja shoqërore

LEGJISLACIONI PËR FUSHËN E MBROJTJES SHOQËRORE  BARAZISË GJINORE LUFTËN KUNDËR DHUNËS ME BAZË GJINORE DHE DHUNËS NË FAMILJE, MBROTJES SË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE , MBROJTJES SË TË DREJTAVE TË PERSONAVE ME AFTËSI Të KUFIZUAR

Ligj Nr. 9355, datë 10.3.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore", i ndryshuar Lexo më shumë

Ligj Nr.10 347, datë 4.11.2010 "Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës" Lexo më shumë

Ligj Nr.9970, datë 24.7.2008 "Për barazinë gjinore në shoqëri" Lexo më shumë

Ligj Nr.150/2014  "Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera" Lexo më shumë

Ligj Nr.10 139, datë 15.5.2009 "Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, të Shkollave të Larta, Qëndrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave" Lexo më shumë

Ligj Nr.8097, datë 21.3.1996 "Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit" Lexo më shumë

Ligj Nr. 9669, datë 18.12.2006 "Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare" Lexo më shumë

Vendim Nr.204, datë 21.3.2012 Për miratimin e "Dokumentit Bazë, si pjesë përbërëse e raporteve të shteteve palë në konventat e OKB-së për të drejtat e njeriut" Lexo më shumë

Ligj Nr. 93/2014 "Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara" Lexo më shumë

LIGJ Nr.8098, datë 28.3.1996 për "Statusin e te Verbërit" Lexo më shumë

Ligj Nr. 26/2012 "Për disa ndryshime në ligjin Nr.8098, datë 28.03.1996 "Për statusin e të verbrit" Lexo më shumë

LIGJ Nr.8626, datë 22.6.2000 Statusi i Invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik Lexo më shumë

Ligj Nr. 9506, datë 3.4.2006 "Për një ndryshim në ligjin Nr.8626, datë 22.6.2000 Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik Lexo më shumë

Ligj Nr. 27/2012 "Për disa ndryshime në ligjin Nr.8626, datë 22.06.2000 Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik  Lexo më shumë

LIGJ Nr.8153, datë 31.10.1996 për Statusin e Jetimit Lexo më shumë

Ligj nr. 8153 date 31.10.1996 per statusin e jetimit, i ndryshuar (final) Lexo më shumë

Ligj Nr.9233 date 13.05.2004 Për një shtesë të ligjit Nr.8153, datë 31.10.1996 Për statusin e jetimit Lexo më shumë

Ligj Nr.7703 datë 11.5.1993 për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar Lexo më shumë

Ligj Nr.9136 datë 11.09.2003 Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në republiken e shqipërisë Lexo më shumë

Ligj Nr.7514, datë 30.9.1991 Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë, i ndryshuar Lexo më shumë

Ligj Nr. 23/2014 për disa ndryshime në ligjin nr. 8246, datë 1.10.1997, "Për Institutin e Integrimit të të Përndjekurve", të ndryshuar Lexo më shumë

Ligj Nr.9831 date 12.11.2007 Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, i ndryshuar Lexo më shumë

Ligj Nr.10 111, datë 2.4.2009 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007 për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist Lexo më shumë

Ligj Nr. 94/2014 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007, "Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist", të ndryshuar Lexo më shumë

Konventa Europiane per te Drejtat e Njeriut Lexo më shumë

Ligj Nr. 9359, datë 24.3.2005 ”Për ratifikimin e “Konventës Europiane “Për marrëdhëniet me fëmijët” Lexo më shumë

Ligj Nr.10424, datë 2.6.2011 "Për ratifikimin e konventës së këshillit të europës “Për statusin juridik të fëmijëve të lindur jashtë martesës” Lexo më shumë

Ligj Nr.10 425, datë 2.6.2011 Për ratifikimin e konventës së këshillit të europës “Për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve” Lexo më shumë

Ligj Nr.86/2013 "Për ratifikimin e protokollit opsional të konventës për të drejtat e fëmijës “Për procedurën e komunikimit” Lexo më shumë

Ligj Nr.9833, datë 22.11.2007 ”Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin opsional të konventës së OKB-së “ Për të drejtat e fëmijëve” , për përfshirjen e fëmijëve në konflikte të armatosura” Lexo më shumë

Ligj Nr.9834, datë 22.11.2007, ”Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin opsional të konventës së OKB-së “Për të drejtat e fëmijëve” ,për shitjen e fëmijëve, prostitucionin dhe pornografinë me fëmijë” Lexo më shumë

Ligj Nr.8685 datë 9.11.2000 Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë Lexo më shumë

Ligj Nr.9706 datë 5.4.2007 Për një shtesë në ligjin nr.8685 datë 9.11.2000  Lexo më shumë

Lig Nr.7874 date 17.11.1994 Për statusin e veteranit të luftes kundër pushtuesve Lexo më shumë

Ligj_8526_23.09.1999 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7874, datë 17.11.1994 Lexo më shumë

Ligj Nr. 9568, datë 19.6.2006 Për një ndryshim në ligjin nr.7874, datë 17.11.1994 Lexo më shumë

Ligj Nr.9724, datë 3.5.2007 Për një ndryshim në ligjin nr.7874, datë 17.11.1994 Lexo më shumë

Udhëzim Nr.22, Datë 20.08.2015 Mbi zbatimin e  vendimit nr. 618, datë 07.09.2006, të këshillit të ministrave për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar” të ndryshuar Lexo më shumë

Udhëzim nr.23, datë 20.08.2015 Mbi zbatimin e  vendimit nr. 31, datë 20.1.2001, të këshillit të ministrave, “për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar” Lexo më shumë

 Udhëzimnr.24, datë 20.08.2015 Mbi zbatimin  e  vendimit nr. 277, datë 18.06.1997, të këshillit të ministrave, “për përfitimet nga statusi i të verbrit, të ndryshuar” Lexo më shumë

Vendim për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit,  procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal,  dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot Lexo më shumë