Postuar më: 10 Qershor 2014

Çfarë synon Strategjia për Punësim dhe Aftësim?

Në themel të vizionit të SPZhA është kualifikimi ciëlsor profesional i forcës punëtore për t’iu përgjigjur si duhet tregut si dhe nxitja e hapjes së vendeve të reja cilësore të punës. Fokusi i saj është integrimi i sistemit të AFP me politikat aktive të punësimit dhe kohezionit social. Strategjia është hartuar me ndihmën e një grupi ekspertësh vendas dhe të huaj, në përputhje me strategjinë Europiane të punësimit dhe vizionin e prioritetet e qeverisë shqiptare.

  Mbështetur në vizionin dhe qëllimet, SPZhA parashikon ndërhyrjen mbështetur në katër shtylla kryesore. Këto shtylla prekin të gjithë arsenalin e politikave dhe mjeteve për zbatimin e tyre te cilat ka ne dispozicion Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ato janë: 

Kjo strategji, nuk përfshin çështje që kanë të bëjnë me përmirësimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë apo sipërmarrjeve, përmirësimin e klimës së biznesit në vend, rritjen e eksporteve apo nxitjen e investimeve të huaja.  Por, kjo strategji synon sistemin tone te aftësimit profesional, rritjes se kualifikimet te forcës sonë te punës me qellim rritjen e produktivitetit te saj.

Vizioni ynë i synuar është që në 2020 Shqipëria të ketë një sistem cilësor Arsimi dhe Formimi Profesional si dhe programe punësimi efektive dhe funksionale. Objektivat kryesorë për             këto sektorë deri në 2020 janë:

 

Dokumentet e bashkangjitur