Dokumenta

Çfarë synon Strategjia për Punësim dhe Aftësim?

Postuar më: 10 Qershor 2014
Në themel të vizionit të SPZhA është kualifikimi ciëlsor profesional i forcës punëtore për t’iu përgjigjur si duhet tregut si dhe nxitja e hapjes së vendeve të reja cilësore të punës. Fokusi i saj është integrimi i sistemit të(...)

Shkalla e punësimit gjatë vitit 2013

Postuar më: 10 Qershor 2014
Situata e Tregut të Punës gjatë vitit 2013 Një paraqitje faktike i disa treguesve të rëndësishëm të tregut të punës ndarë sipas kategorive të sektorëve industrialë, moshës, gjinisë dhe shërbimeve.

Pagesat për aftësinë e kufizuar

Postuar më: 10 Qershor 2014
Pagesa për Përsonat me Aftësi të Kufizuar përbën një nga programet e Mbrojtjes Sociale, që jepet në formën e një pagesë mujore në para individëve, të cilëve i është kufizuar aftësia, si pasojë e dëmtimit fizik, shqisor, të(...)
Ndihma ekonomike

Ndihma ekonomike

Postuar më: 27 Maj 2014
Ndihma Ekonomike përbën një nga programet e Mbrojtjes Sociale, që jepet në formën e një pagesë mujore në para për familjet dhe individët që kanë më shumë nevojë për mbështetje nga shteti. Aplikimi për ndihmë Ekonomike bëhet(...)