Postuar më: 28 Prill 2014

RAPORTI I MONITORIMIT Për periudhen Janar-Mars 2014

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, në aktivitetin e saj për periudhen Janar-Mars 2014 është mbështetur në Misionin e saj, si dhe në :

 • Sistemin e Planifikimit të Integruar;
 • Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Social Ekonomik;
 • Kuadrin Makroekonomik;
 • Misionin e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë;
 • Objektivat dhe zhvillimin e Politikave Sociale
 • Strategjinë sektoriale për Mbrojtjen Sociale
 • Punësimin dhe Sigurimet Shoqërore
 • Programet e zhvillimit

MMSR synoi zhvillimin e këtyre prioriteteve :

 • Zhvillimin Institucional,
 • Zhvillimin e Tregut të Punës,
 • Ndërhyrjet afatshkurtëra dhe afatmesme në tregun e punës për zbutjen e papunësisë,
 • Përsosjen e menaxhimit të programeve të rrjetit të shërbimeve sociale.
 • Fuqizimin e skemës së Sigurimeve Shoqërore,
 • Zhvillimin e shërbimeve sociale në komunitet dhe ngritjen e shërbimeve komunitare alternative,
 • Uljen e nivelit të varfërisë,
 • Integrimin gjinor,
 • Inspektimin në Punë.
 • Programe per rinine

Objektivat e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për periudhen Janar-Mars 2014, konsistuan në:

 1. Garantimin e mbulimit sa më të plotë të popullsisë së vendit me elemente të sigurimeve shoqërore të detyrueshme
 2. Zbatimin e programeve aktive për integrimin e të varfërve në jetën social-ekonomike
 3. Mbulimin me ndihmë ekonomike të familjeve të varfëra
 4. Plotësimin e tipologjisë së shërbimeve sociale
 5. Sigurimin e një tregu pune efiçent
 6. Sigurimin e një rrjeti të aftë dhe efektiv të mbrojtjes sociale
 7. Zgjerimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të punësimit
 8. Inspektimin ne punë
 9. Nxitjen e barazisë gjinore
 10. Programet per rinine

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për 3/Mujorin e I-re 2014, ka administruar dhe menaxhuar fondet buxhetore, sipas tetë programeve të miratuara, e konkretisht:

 1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim.
 2. Sigurimi Shoqëror
 3. Perkujdesi Social
 4. Punesim, Formim dhe Arsim Profesional
 5. Inspektimi në Punë
 6. Perfshirja Sociale
 7. Mbeshtetje per Kultet Fetare
 8. Rehabilitimi i te Perndjekurve Politike

Buxheti për 3/Mujorin e I-re 2014, i planifikuar për këto 8 programe, është realizuar në masën 100 % 

Dokumentet e bashkangjitur