Postuar më: 29 Korrik 2015

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - QERSHOR 2015

RAPORTI I MONITORIMIT
Për  periudhën Janar - Qershor 2015

 

 

 1. HYRJE

 

 

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në aktivitetin e saj për 6/Mujorin e parё 2015 është mbështetur në Misionin e saj, si dhe në :

 

 • Sistemin e Planifikimit të Integruar;
 • Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Social Ekonomik;
 • Kuadrin Makroekonomik;
 • Objektivat dhe zhvillimin e Politikave Sociale
 • Strategjinë Kombёtare tё Punёsimit dhe Aftёsive 2014-2020
 • Sigurimet Shoqërore
 • Programet e zhvillimit

 

 

MMSR synoi zhvillimin e këtyre prioriteteve:

 

 • Zhvillimin Institucional,
 • Zhvillimin e politikave shteterore per punesim, arsim dhe formim profesional,
 • Ndërhyrjet afatshkurtera dhe afatmesme në tregun e punes për zbutjen e papunësisë,
 • Forcimin e kohezionit social,
 • Ngritjen dhe përsosjen e një rrjeti të qëndrueshem të shërbimeve te perkujdesit social,
 • Fuqizimin e skemës të Sigurimeve Shoqërore,
 • Zhvillimin e shërbimeve sociale në komunitet dhe ngritjen e shërbimeve komunitare alternative,
 • Uljen e varfërisë së shtresave në nevojë,
 • Nxitjen e barazisë gjinore,
 • Parandalimin e dhunës në familje,
 • Mbrojtjen e të drejtave të fëmijve,
 • Zbatushmërine e objektivave të Strategjise Kombetare te PAK,
 • Zbatushmërine e objektivave të Strategjisë për përmiresimin e kushteve të jetesës së Minoritetit Rom dhe planit të dekadës së përfshirjes së këtij komuniteti,
 • Inspektimin në Punë,
 • Hartimi dhe zbatimi i politikave per mbeshtetjen e rinise ne te gjitha fushat e veprimtarisë,
 • Integrimin dhe rehabilitimin e ish të perndjekurve politike në menyre që kjo shtresë të integrohet ne jeten e shoqerise shqiptare,
 • Garantimin e lirisë së besimit dhe rritjen e bashkëpunimit, mirëkuptimit për zhvillimin e tolerancës ndërfetare në Shqipëri.

 

Objektivat e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për 6/mujorin I-rё, 2015, konsistuan në:

 

 1. Realizimin me efiçencë i obligimeve dhe programeve tw qeverisw shqiptare;
 2. Zhvillimin e politikave shtetërore në fushën e punësimit, arsimit dhe formimit profesional;
 3. Zhvillimin e politikave shtetërore në fushën e emigracionit dhe imigracionit të punës;
 4. Zhvillimin e politikave në fushën e marrdhënieve të punës, inspektimit, sigurisë dhe shëndetit në punë;
 5. Zhvillimin e politikave dhe monitorimin e politikave, legjislacionit, aktiviteteve që kanë të bëjnë me sigurimet shoqërore, si dhe procesin e koordinimit të skemave të mbrojtjes shoqërore me vendet e tjera;
 6. Zhvillimin e politikave, qё synojnё mbrojtjen, promovimin, integrimin dhe pёrmirёsimin e vazhdueshёm tё mirёqenies sociale sё individёve, familjeve dhe komuniteteve nё nevojё;
 7. Zhvillimin e politikave pёr adresimin e çёshtjeve tё dhunёs me bazë gjinore, tё abuzimit ndaj fёmijёve, grave dhe grupeve tё tjera, barazinё gjinore, mbrojtjen e tё drejtave tё fëmijёve, mosdiskriminimin pёr shkak tё orientimit seksual, aftёsisë sё kufizuar, etnicitetit dhe minoritetit;
 8. Zhvillimin e politikave dhe modeleve për ndihmën dhe shërbimet shoqërore alternative për individët dhe grupet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike;
 9. Hartimin dhe rishikimin e standarteve pёr shёrbime tё ndryshme shoqёrore dhe inspektimin e tyre pёr garantimin e njё shёrbimi cilёsor;
 10. Nxitjen dhe zhvillimin e dialogut social, në kuadrin e partneritetit, me qëllim harmonizimin e interesave të palëve për minimizimin e konflikteve sociale;
 11. Koordinimin dhe monitorimin e politikave ndërsektoriale të përfshirjes dhe mbrojtjes sociale që hartohen dhe zbatohen nё bashkёpunim me ministritë e linjës dhe institucione të tjera qendrore;
 12. Bashkërendon marrëdhëniet me komunitetet fetare, shoqatat, fondacionet fetare ose humanitare-fetare. Garanton asnjanësinë në çështjet e besimit, njeh barazinë e bashkësive fetare dhe respekton pavarësinë e tyre. Punon për garantimin e lirisë së besimit e për zhvillimin, bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe tolerancën ndërfetare në Shqipëri.
 13. Përmirësimin e kuadrit ligjor për rritjen e përfshirjes së të rinjve në jetën sociale dhe vendimmarrje, si dhe mbështetjen dhe fuqizimin e organizatave rinore.
 14. Hartimin e programeve për integrimin dhe rehabilitimin e ish të përndjekurve në menyrë që kjo shtresë të integrohet në jetën e shoqërise shqiptare. Ngritjen e kujtesës historike.

 

 

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për periudhën Janar - Qershor 2015, ka administruar dhe menaxhuar fondet buxhetore, sipas nëntë programeve të miratuara, e konkretisht:

 

 1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim.
 2. Sigurimi Shoqëror.
 3. Përkujdesi Social.
 4. Tregu i Punës.
 5. Inspektimi në Punë.
 6. Përfshirja Sociale.
 7. Mbështetje për Kultet Fetare.
 8. Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë.
 9. Arsimi i Mesëm Profesional

 

 

Buxheti për periudhёn Janar-Qershor 2015, i planifikuar për këto 9 programe, është realizuar në masën 98.4 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

 

Emri i programit

Plani

Buxhetit

6/muj. I 2015

(000/lekë)

Struktura

Ne %

e Planit te Buxhetit 6/muj. I    2015

Fakti                       Ne % ndaj

Buxhetit                  Struktures se

6/Muj. I                    Buxhetit

2015                te Faktit      te PBA

000/lekë                  6/Mujori I 

                                     2015

1.

Planif. menaxh, administrimi

159.423

0.4

64.537

0.17

0.2

2.

Sigurimi Shoqëror

23.403.000

61.4

23.403.000

62.4

64

3.

Përkujdesi Social

11.095.050

29

10.990.954

29.3

27.6

 

4.

 

Tregu i Punës

 

1.045.522

 

2.7

 

788.548

 

2.1

 

2.5

5.

Inspektimi në punë

116.046

0.3

90.726

0.24

0.2

6.

Përfshirja Sociale

80.405

0.2

20.483

0.05

0.04

7.

Mbësht. Kultet Fetare

119.200

0.3

115.956

0.3

0.16

8.

Rehab. Përndjek. Politikë

1.438.619

3.8

1.434.913

3.8

2.6

9.

Arsimi i Mesëm Profesional

666.030

1.9

611.196

1.64

2.7

 

 

Totali

 

38.123.295

 

100

 

37.520.313

 

 

100

 

100

 

Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për çdo program, sipas PBA-së së buxhetit për periudhën Janar - Qershor 2015, buxhetit të akorduar dhe realizimit faktik jepet në tabelën e mëposhtme:

 

                                                                                                                         Ne %

 

Nr

 

Emri i programit

Struktura e Shpenzimeve sipas PBA-së

    6/Mujori I  2015 

 

Struktura e Shpenzimeve sipas Planit Buxhetit   6/Mujori I

2015

 

Struktura e Shpenzimeve

Sipas Faktit te Buxhetit

6/Mujori I

2015

 

1.

Planif. menaxh, administrimi

0.2

0.4

0.17

2.

Sigurimi Shoqëror

64

61.4

62.4

3.

Përkujdesi Social

27.6

29

29.3

 

4.

 

Tregu i Punës

 

2.5

 

2.7

 

2.1

5.

Inspektimi në punë

0.2

0.3

0.24

6.

Përfshirja Sociale

0.04

0.2

0.05

7.

Mbështetje Kultet Fetare

0.16

0.3

0.3

8.

Rehab. Përndjek. Politikë

2.6

3.8

3.8

9.

Arsimi i Mesëm Profesional

2.7

1.9

1.64

 

 

Totali

 

100

 

100

 

100

 

 

 

MONITORIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE

 

 1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”.

 

Realizimi i shpenzimeve për 6/Mujorin I-re, 2015 për këtë program, që përfaqëson rreth 0.4 përqind të totalit të buxhetit të kësaj ministrie, krahasuar me planin e 6/Mujorit të I-rë, 2015, rezulton si më poshtë:

 

 

Produkti

Plani Buxhetit

    6/Mujori I-re  2015 

Në 000/lekë

Realizimi  6/mujori I-re

Viti 2015

Në mijra lekë

Ne %

Statusi i produktit

A.Raporte financiare e buxhetore statistikore

 

8.006

7,075

 

88%

 

Plotesisht

B.Shpenzime  të funksionimit të stafit drejtues të MMSR

 

14.951

5,243

 

35%

 

Plotesisht

C.Dokumentacioni i hartuar të rekrutimit, trajnimit dhe vlerësimit të stafit të MMSR

 

18.831

7,623

 

40.5%

 

Pjeserisht

D.Autorizime te punonjesve per kontroll, rregullorja per parandalimin e konfiliktit te interesave dhe deklaratat e punonjesve

 

12.170

4,927

 

40.5%

 

Plotesisht

E. Fotokpje te dokumentave, regjistrimi i shkresave te hyra dhe te dala

 

5.304

2,147

 

40.5%

 

Plotesisht

 

F. Raporte Auditi

 

6.702

2,713

 

40.5%

 

Pjeserisht

G.Përmirësimi i infrastruktures të IT

 

10.772

4,361

 

40.5%

 

Pjeserisht

 

H.Përmirësimi i sistemeve të IT

 

10.525

4,261

 

40.5%

 

Plotesisht

I.Rikonstruksion, blerje paisjesh dhe shërbime te tjera

 

19.323

5,608

 

29%

 

Pjeserisht

 

J. Projekt akte ligjore dhe nënligjore.

 

12.417

5,026

 

40.5%

 

Plotesisht

 

K.Raporte progrese për MIE

 

17.207

6,966

 

40.5%

 

Plotesisht

L.Dokumenta strategjikë, operacional sipas udhezimeve dhe rekomandimeve te BE.

 

7.935

3,212

 

40.5%

 

Pjeserisht

M.Raporte mbi zbatimin dhe monitorimin e projekteve  IPA

 

7.702

2,713

 

35.2%

 

Pjeserisht

N.Raportime periodike sipas kerkesave te institucioneve dhe pritja e delegacioneve

 

7.579

2,663

 

35.1%

 

Plotesisht

 

Totali

 

159.423

 

64.537

 

40.5%

 

 

Për periudhën e Janar – Qershor 2015 realizimi i këtij programi është 40.5 %.

 

Për 6/mujorin I-re 2015, janë hartuar 174 raporte financiare buxhetore, 26 akte ligjore dhe nenligjore, janë përgatitur 550 evidenca për rekrutimin, trajnimin dhe vlerësimin e stafit te MMSR, janë bërë 13 raporte auditimi, janë përgatitur 102 raporte ne kuadёr tё integrimit europian për MIE etj.

Në lidhje me objektet e investimeve theksojmë që për periudhen Janar-Qershor 2015 është likujduar vetëm një objekt investimi, ndërsa objektet e tjera janë në proces tenderimi.

 

Gjithashtu, theksojmë qe sasitë jane të planifikuara vjetore.

 

 1. Programi “Sigurimi Shoqëror”.

 

Realizimi i shpenzimeve për 6/Mujorin I-re, 2015, për këtë program, që përfaqëson rreth 61.4 % sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

 

 

 

Produkti

Plani Buxhetit

    6/Mujori I-re  2015 

Në 000/lekë

Realizimi  6/mujori I-re

Viti 2015

Në mijra lekë

Ne %

Statusi i produktit

A.Transferta tek buxhetet familjare te fondeve per kompensimin e çmimeve per statusin e veteranit, invalidet e luftes dhe te punes.

2,106,270

2,106,270

 

 

100%

 

Plotësisht

B.Sigurime suplementare e trajtime te veçanta

1,172,003

1,172,003

 

100%

Plotësisht

C.Transferta tek buxhetet familjare nga sigurimi i detyrueshem

20,124,727

20,124,727

 

100%

 

Plotësisht

 

Totali

23,403,000

23,403,000

 

100%

 

 

Në lidhje me produktet e këtij programi konstatohet se niveli i realizimit të tyre si në vlerë edhe në sasi është në nivelin e planifikimit.

 

 1. Programi “Përkujdesi Social”

 

Realizimi i shpenzimeve për 6/Mujorin I-re, 2015 për këtë program, që përfaqëson rreth 29% të totalit të buxhetit të kësaj ministrie, sipas zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor paraqitet si më poshtë: 

 

 

 

Produkti

Plani Buxhetit

    6/Mujori I-re  2015 

Në 000/lekë

Realizimi  6/mujori I-re

Viti 2015

Në mijra lekë

Ne %

Statusi i produktit

A.Familje përfituese të Ndihmës Ekonomike

 

2,284,093

2,284,093

 

100%

 

Plotësisht

B. Individë të verbër përfitues nga programi i AK

 

1,431,429

1,431,429

 

100%

 

Plotësisht

C. Individë paraplegjik dhe tetraplegjik që përfitojnë nga programi i AK

1,513,086

1,513,086

 

100%

 

Plotësisht

D. Invalidët e Punës përfitues nga programi i AK

 

1,317,307

1,317,307

 

100%

 

Plotësisht

E. Personat me aftësi të kufizuara mendore, fizike përfitues nga programi i AK

3,745,771

3,745,771

 

100%

 

Plotësisht

F. Ngritja e një sistemi të informatizuar

 

146,444

136,008

 

92.9%

 

Plotësisht

G. Fëmijë që përfitojnë shërbime në institucionet e përkujdesit social.

133,053

122,756

 

92.3%

 

Plotësisht

H.Të moshuar të trajtuar me shërbime të përkujdesit social.

108,284

98,219

 

90.7%

 

Plotësisht

I. Persona me Aftësi të Kufizuar që përfitojnë shërbime të përkujdesit.

135,858

125,543

 

92.4%

 

Plotësisht

J. Gra dhe vajza me rrezik trafikimi të trajtuar me shërbime rezidenciale publike .

50,384

40,863

 

81.1%

 

Plotësisht

K. Gra dhe vajza të dhunuara që marin shërbime rezidenciale

41,862

32,420

 

77.4%

 

Plotësisht

L. Inspektime të legjislacionit të programeve të Mbrojtjes Sociale

85,373

75,524

 

88.5%

 

Plotësisht

 

M. Persona te trajtuar ne Qendrën e Romëve

38,238

28,831

 

75.4%

 

Plotësisht

N. Modernizimi i Asistences Sociale

23,791

8,449

 

35.5%

 

Plotësisht

O. Persona te trajtuar ne Qendren e Emergjences.

40,076

30,655

 

76.5%

 

Plotësisht

 

Totali

11,095,050

10,990,954

 

99.1%

 

                                                                                        

Për periudhёn Janar-Qershor 2015, realizimi i programit “Perkujdesi Social” është në masën 99.1%.

 

Në 6/Mujorin I-re 2015, për pagesën e personave me aftësi të kufizuar është shpenzuar fondi prej 8.007.593 mijë lekë në të cilën janë trajtuar 159.050 persona.

 

Në 6/Mujorin I-re 2015, numri i familjeve që kanë përfituar pagesën e ndihmës ekonomike rezulton të jetë në 82.304 familje, për të cilat është shpenzuar fondi prej 2.284.093 mijë lekë.

 

Gjithashtu, janë kryer, 200 inspektime të legjislacionit të programeve të Mbrojtjes Sociale, janë trajtuar 410 fëmijë të cilët përfitojnë shërbime në institucionet e përkujdesit social, 401 të moshuar të trajtuar me sherbime te perkujdesit social, 404 persona me AK që përfitojnë shërbime rezidenciale publike, janë trajtuar me shërbime të përkujdesit 39 gra të trafikuara dhe 25 gra dhe vajza të dhunuara.

 

 

 1. Programi  “Tregu i Punes”.

 

Realizimi i shpenzimeve për 6/Mujorin I-re, 2015 për këtë program, që përfaqëson rreth 2.7 përqind të totalit të buxhetit të kësaj ministrie,  krahasuar me planin vjetor, rezulton si më poshtë:

 

 

Dokumentet e bashkangjitur

 

Produkti

Plani Buxhetit

    6/Mujori I-re  2015 

Në 000/lekë

Realizimi  6/mujori I-re

Viti 2015

Në mijra lekë

Ne %

Statusi i produktit

 

A. Ndërmjetësime nga Zyrat e Punesimit