Postuar më: 15 Tetor 2015

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për MMSR. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje KDIMDP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. KDIMDP-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së KDIMDP-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtarewww.idp.al  si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e KDIMDP-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 

 

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË MINISTRISE SE MIREQENIES SOCIALE DHE RINISË

 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksionele dhe detyrave të autoritetit publik.

Neni 7/1/a/d

Urdheri i Kryeministrit

Skema organizative

Funksionet e Ministrise

Menjëherë pas miratimit

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Arkivës dhe Protokollit

Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nën ligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër

 

Neni 7/1/b

Legjislacioni i sherbimeve shoqerore

Legjislacioni i arsimit e formimit profesional

Legjislacioni per pafajsine, amnistine dhe rehabilitimin e te perndjekurve politike

Legjislacioni per Institutin e Perndjekurve Politik

Legjislacioni per Demshperblimin e Ish te Perndjekurve Politik

Kodi i Punës

Dokumentet e politikave (strategjite)

 

Menjehere pas botimit ne fletoren zyrtare

Të gjitha Drejtoritë

Procedurat për të bërë një kërkesë për informim, adresa postare dhe elektronike për depozitimin e kërkeses,  procedura

e ankimit të vendimit.

Orari i punes dhe pritjes se popullit.

 

Neni 7/1/c/ ç , g

Format kërkese

Adresë postare: Rruga e Kavajes, Nr.1001, Tirane

Adresë e-mail: info@sociale.gov.al

Anjeza Koroni

Adresë e-mail: Anjeza.Koroni@sociale.gov.al

Orari i pritjes se popullit: Nga dita e hene deri diten e premte nga ora: 09:00 - 12:00

 

 

 

Menjehere pas miratimit te programit te transparences

 

Specialisti per marredheniet me publikun

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni7/1/ç

Adresat e vendnddhjes se institucioneve te varesise;

Sherbimi social Shteteror

Sherbimi Kombetar I Punesimit

Insituti i Sigurimeve Shoqerore

Inspektoriati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore

Instituti per ish te perndjekurit Politike

Agjensia per mbrijtjen e te drejtave te femijeve

Agjensia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve

Sherbimi Kombetar per Rinine

Menjehere pas miratimit te programit te transparences

Specialisti per marredhenit me publikun

Të dhëna për arsimin, kualifikimet,

kompetencave të funksionarëve të lartë

 

Neni 7/1/d

 

Funksionaret e Larte te MMSR

Kategorite e pagave per punonjesit e MMSR

Menjehere pas miratimit te programit te transparences

 

 

DBNJAP

Mekanizmat monitorues;

raporte  auditi;

dokumentet me tregues performance

 

Neni7/1/

dh

Raporti KLSH për MMSR

Raporti KLSH - Auditim mbi projektin e modernizimit te asistences sociale, MMSR

Menjehere pas miratimit te tyre

Drejtoria e auditimit te brendshem

 

Buxheti

Neni 7/1/e

Buxheti i Akorduar - Viti  2016

Buxheti i Akorduar - Viti  2017

Detajimi i Planit te Investimeve sipas Institucioneve te Varesise me projekte per vitin 2017

Raporti i Monitorimit të Buxhetit - Viti 2015

Monitorimi i Buxhetit per Vitin 2015 - Tabelat

Raporti i Monitorimit të Buxhetit - Viti 2016

Monitorimi i Buxhetit per Vitin 2016-Tabelat

Raporti i Monitorimit të Buxhetit - Janar - Prill  2017

Monitorimi i Buxhetit per  Janar - Prill  2017-Tabelat

Pas miratimit te ligjit per buxhetin

Cdo tre mujor

Drejtoria e Financave

Informacion për procedurat e prokurimit

Neni 7/1/ë

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për vitin 2016

Regjistri i Parashikimeve 2017

Menjehere pas dergimit ne APP

Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese

Shërbimet e autoritetit për publikun.

Neni

7/1/f

Regjistri i njoftimeve

Ne vazhdimesi

 

DPSHM

Paraqitja e mendimeve, nga publiku,  në hartimin e p/akteve

 

Neni 7/1/gj

Projekt/akte

Pas nenshkrimit te relacionit shoqerues

Drejtoria juridike

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8

të këtij ligjit nr.119/2014.

Neni 7/1/i

Formati i miratuar, lidhjet nr. 2, 3a, 3b

Regjistri i Kerkesave për Informacion 2016

Regjistri i Kerkesave për Informacion 2017

 

Perditesohet vazhdimisht

 

Specialisti per marredheniet me publikun

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

Vendime

Formular

Perditesohet vazhdimisht

DPPS,

DPPAP,

DPPP

 

 

 

 

 

 

 
Dokumentat e fundit