Postuar më: 15 Tetor 2015

Konsultim Publik

Projektligj  “Për zejtarinë në Republikën e Shqipërisë” Lexo më shumë

Projektligj “Për nxitjen e punësimit” Lexo më shumë

Projektligj - Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” , të ndryshuar” Lexo më shumë

Projektvendim - Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për  personat lgbti në republikën e shqipërisë, 2016-2020 Lexo më shumë

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë, 2016-2020 Lexo më shumë

Projektligji  për falje të detyrimeve të ushtarakëve Lexo më shumë

Dokumenta të përfshirjes sociale - komente te reflektuara Lexo më shumë

Plani i PAK - Varianti final  1 prill 2016 Lexo më shumë

Plani i Veprimit per RE - Nëntor 2015 Lexo më shumë

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Plani i Veprimit 2016-2020 Lexo më shumë

Draft - Projektivendim për  miratimin e Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit 2016-2020 Lexo më shumë

Disa ndryshme dhe shtesa në ligjin nr. 9355 për "Ndihmën dhe Shërbimet Sociale" Lexo më shumë

Projektligji për Ndermarrjet Sociale -  3 mars 2016 Lexo më shumë

Projektligji per punekerkuesit - Lexo më shumë

Projektligji i Psikologut Social - 21 TETOR 2015 Lexo më shumë

Projektvendim për miratimin e Strategjisë per Mbrotjen Sociale - Lexo më shumë

ProjektVKM per miratimin e Dokumentit Politik të Përfshirjes Sociale 2015-2020 - Lexo më shumë

ProjektVKM per miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Persona me Aftësi të Kufizuara 2016-2020 - Lexo më shumë

ProjektVKM per miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2015-2020 - Lexo më shumë

Strategjia Kombetare e Mbrojtjes Sociale - Lexo më shumë

Komentet në :  info@sociale.gov.al

Dokumentat e fundit